Strateški management

Savjetovanje top menadžmenta u odabiru strategija poslovanja. Strateški menadžment je kontinuirani proces koji neprestano traje u poduzeću.  Angažman menadžera manifestira se u seriji etapa koje započinju s analizom okoline,  nastavljaju se na postavljanje organizacijskog usmjerenja, formuliranje i implementaciju strategije a završava se kontrolom i evaluacijom  postojeće strategije. U procesu strateškog menadžmenta menadžeri donose niz odluka i poduzimaju niz akcija kojima se teži ostvarenju ciljeva poduzeća.