EAFRD

Stupanjem u punopravno članstvo u Europskoj uniji, Republici Hrvatskoj otvorena je mogućnost korištenja strukturnih fondova Europske unije, uključujući i Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EAFRD) koji će za hrvatske poduzetnike predviđeno biti dostupan od druge polovice 2014. godine. To znači da će hrvatski poduzetnici koristiti EAFRD od novog programskog razdoblja koje traje od 2014. do 2020. godine i trenutno su u izradi završni okviri ovog programa.

Ciljevi

Unutar okvira ZPP-a, potpore za mjere ruralnog razvoja će doprinijeti postizanju sljedećih ciljeva:

 1. konkurentnost poljoprivrede
 2. održivo upravljanje prirodnim resursima i klimatskim akcije
 3. uravnotežen teritorijalni razvoj ruralnih područja

 

Prioriteti Unije za ruralni razvoj

Postizanje ciljeva ruralnog razvoja, provodi se kroz šest prioriteta Unije za ruralni razvoj:

 • Promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima
 • Jačanje konkurentnosti svih vrsta poljoprivrede i jačanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava
 • Promicanje organiziranja lanca prehrane i upravljanje rizicima u poljoprivredi
 • Obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava ovisnih o poljoprivredi i šumarstvu
 • Promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru
 • Promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim područjima

Prihvatljivi korisnici: poljoprivredni proizvođači (OPG – obveznici poreza na dohodak, obrti, zadruge, trgovačka društva) i grupe poljoprivrednih proizvođača, registrirani u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava

Prihvatljivi sektori: uzgoj jednogodišnjih  i višegodišnjih usjeva, sadnog materijala i ukrasnog bilja, stoke, peradi i ostalih životinja, te mješovitu proizvodnju.

Neprihvatljivi troškovi obuhvaćaju:

 • PDV, osim nenadoknadivog PDV-a
 • kamate
 • polovni strojevi i oprema
 •  jednostavna ulaganja
 • troškovi vezani uz ugovore o zakupu kao što su marža najmodavca, režijski troškovi,  troškovi refinanciranja kamata i troškovi osiguranja.

 

Mjere

 • Prijenos znanja i informacija
 • Pružanje savjetodavnih usluga i obavljanja poslova na gospodarstvu, uključujući šumarstvo
 • Sudjelovanje proizvođača u programima za poljoprivredne i prehrambene proizvode sa oznakom kvalitete
 • Ulaganje u dugotrajnu imovinu u sektoru poljoprivrede i prerade
  • Modernizacija poljoprivrednih gospodarstava
  • Prerada, razvoj i trženje poljoprivrednih proizvoda
  • Unaprjeđenje i razvoj infrastrukture u funkciji razvoja i prilagodbe poljoprivrede
 • Razvoj poduzetništva u poljoprivrednom i ostalim sektorima
  • Uključivanje mladih poljoprivrednika u proizvodnju
  • Razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava
  • Ulaganje u nepoljoprivredne aktivnosti u ruralnim područjima
 • Obnova i razvoj sela
 • Uspostava proizvođačkih grupa
 • Agrookoliš – klima
 • Paket I – Poboljšanje plodnosti tla i zaštita od erozije
  • Obrada tla i sjetva na terenu s nagibom za oranične jednogodišnje kulture
  • Zatravnjivanje trajnih nasada
  • Uspostava i održavanje terasa
  • Konzervacijski sustavi obrade tla za oranične kulture
  • Široki plodored
 • Paket II – Zaštita genetskih resursa
  • Izvorne i zaštićene pasmine domaćih životinja
  • Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja
 • Paket III – Očuvanje bioraznolikosti
  • Očuvanje i revitalizacija tradicijskih višegodišnjih nasada (voćnjaka, vinograda)
  • Očuvanje prirodnih travnjaka bogatih vrstama
  • Očuvanje krških pašnjaka
  • Uspostava cvjetnih traka
  • Očuvanje obilježja krajobraza
 • Paket IV – Zaštita podzemnih i nadzemnih voda od štetnog utjecaja poljoprivrede
  • Reducirana gnojidba
  • Uspostava bioloških tampon zona uz vodotoke
  • Sjetva pokrovnog usjeva (CATCH CROP)
 • Paket V – Uzgojne prakse usmjerene ka učinkovitijem korištenju vode u poljoprivredi
  • Učinkovitije korištenje vode i hranjiva ekološka poljoprivredna proizvodnja
 • Očuvanje poljoprivrede na područjima s prirodnim i specifičnim ograničenjima u poljoprivredi
  • Očuvanje poljoprivrede na brdsko planinskim područjima
  • Očuvanje poljoprivrede na područjima sa prirodnim ograničenjima u poljoprivredi
  • Očuvanje poljoprivrede na područjima sa specifičnim ograničenjem u poljoprivredi
 • Dobrobit životinja
  • Govedarstvo
  • Svinjogojstvo
  • Ovčarstvo i kozarstvo
  • Peradarstvo
 • Osiguranje od mogućih šteta u poljoprivrednoj proizvodnji
 • Leader
  • Potpora partnerstvima Aktivnosti/projekti suradnje – Detaljna provedba ove  podmjere bit će poznata nakon suradnje sa slovencima
  • Stjecanje vještina i animiranje stanovnika

Šumarstvo – Mjere:

 • Ulaganja u razvoj šumskog područja i poboljšanje održivosti šuma
 • Prevencija i sanacija štete nastale u šumama zbog šumskih požara, prirodnih katastrofa i katastrofalnih događaja
 • Ulaganja u nove šumarske tehnologije te u obradu i oglašavanje šumskih proizvoda
 • Šumsko-ekološke i klimatske usluge i očuvanje šuma
 • Obnavljanje, očuvanje i promicanje ekosustava

Administrativna procedura

Administrativna procedura uključuje:

 • podnošenje zahtjeva za potporu
 • administrativnu kontrolu – obrada prijava
 • sklapanje ugovora
 • podnošenje zahtjeva za isplatu u isto vrijeme sa zahtjevom za izravna plaćanja
 • administrativna kontrola
 • kontrola na terenu
 • isplate
 • ex-post kontrola

Detalje kriterija prihvatljivosti i tijek administrativne procedure definirati će MP pravilnikom.

Detalje administrativne procedure i natječajnu dokumentaciju definirati će APRRRR prilikom objave poziva za podnošenje zahtjeva.